Riešenia na mieru

informačné systémy a webové lokality
webhostingové, gamehostingové, serverhousingové,
doménové a e-mailové služby

Čo je IS Ccontroll?

Informácie sú v súčasnosti akousi veličinou, o ktorú je potrebné sa nielen starať, ale aj zabezpečiť ich archivovanie no predovšetkým ich spracovávanie. Komunikácia a predaj sú najdôležitejšie predpoklady pre úspech. S našim informačným systémom Ccontroll môže oboje nielen riadiť, ale aj zlepšovať. Ccontroll je všestranne využiteľný softvér, ktorý Vám naplno umožní riadiť vzťahy so zákazníkmi, zhromažďuje, spracováva a využíva informácie o klientoch. Ale ako si správne vybrať vhodný informačný systém?? Výber úzko súvisí s danými špecifikami každého podniku. Pri výbere je nutné zohľadňovať vzájomné nadväznosti.

V širšom chápaní rozumieme informačným systémom systém na zabezpečovanie informácií potrebných na riadenie, a v užšom chápaní je to označenie systému programov pre prácu s údajmi. V širšom význame ide o spracovanie, prenos, uchovávanie, zhromažďovanie, výber a distribúciu údajov pre potreby riadiaceho subjektu. V užšom význame je hlavnou úlohou spracovanie údajov, ktoré vznikajú v organizácii, ale nerieši problémy týkajúce sa ďalšej úpravy údajov. Preto možno označiť spracovanie údajov iba ako jeden z podsystémov informačného systému.

Každý systém ak má byť výkonný musí spĺňať určité požiadavky a dosahovať určité výsledky. Požiadavky majú byť čo najpresnejšie vyšpecifikované pre daného klienta. Samozrejme každý dostupný informačný systém má byť bezpečný, rýchlo implementovateľný, dlhodobo spoľahlivý a stabilný, kompatibilný s používateľným prostredím, prispôsobiteľný, komplexný, cenovo dostupný a ako posledná a očakávajúca požiadavka je návratnosť investície do IS. Výsledkom IS má byť dostatočná ochrana dát proti strate, znehodnoteniu, neoprávnenému úniku informácií, implementácia IS bez prerušenia prevádzky podniku bezproblémové a nekomplikované používanie, IS sa dá pohotovo rozšíriť podľa daných potrieb podniku, zefektívnenie spolupráce s obchodnými partnermi a dlhodobá životnosť IS.


 
 
   

Z čoho sa skladá


 

Náš cely softvér je zložený z viacerých systémových modulov, ktoré sa môžu implementovať v rôznych kombináciách podľa osobitnej potreby každého zákazníka.

Každý z modulov sa zameriava na rôzne odvetvie. Systém je určený pre malé a stredné firmy.

Informačný systém Ccontroll ponúka svojim užívateľom moderné príťažlivé užívateľské prostredie s intuitívnym ovládaním a s prepracovanou technickou podporou.

Široká škála modulov Ccontroll umožňuje a prispieva k zvýšeniu produktivity vo Vašej spoločnosti, odbremení Vás od niektorých neefektívnych činností, uľahčí plánovanie a rozhodovanie.

 
 
 
 
 
 
 

Ako sa informačný systém delí?

Cely IS môžeme rozdeliť do dvoch časti: verejná časť a privátna časť.

Verejná časť: do tejto časti majú prístup všetci užívatelia internetu užívame to ako prostriedok na sprostredkovanie informácií ( web, eshop....)

Privátna časť: je to časť IS kde sa riešia, nastavenia modulov, a na správu obsahu verejnej časti.

 
 
 

 Ukážka privátnej časti informačného systému

Základná obrazovka privátnej casti, ktorá sa zobrazi po prihlásení uzivatela je prisposobená na okamzitu a rychlu pracu so systemom. V hornej casti vidi uzivatel zoznam dostupnych modulov (cierny pas)  a pod nim konkrétne podmoduly (Oranzový pas).Centrálnu cast obrazovky tvorí pracovná plocha, kde sa zobrazuju vsetky zakladne informacie, kde sa nachadzaju odkazy na casti informacneho systemu a rozne nastroje na ulahcenie prace. Tuto cast si moze uzivatel upravit uplne do detailov podla svojich predstav.